KroppensBalanse

Etiske regler

Etiske prinsipper for norske Kinesiologer
Ethvert medlem av DNKF plikter å
10.1 ? drive sin praksis seriøst og samvittighetsfullt og alltid arbeide for klientens beste.
10.2 ? arbeide med klienter med respekt for deres integritet og overholder taushetsplikten.
10.3 ? arbeide med klienter på en måte som tydeliggjør og respekterer deres autoritet. Det er klientens valg å tolke og anvende den informasjon som kommer fram gjennom bruken av kinesiologi.
10.4 ? ikke gi løfte om lindring eller helbredelse.
10.5
? ikke stille diagnoser, ikke ordinere eller regulere medisin og ikke behandle sykdommer, med mindre de har en utdannelse som berettiger til det.
10.6 ? informere klienten om at kinesiologi ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling.
10.7 ? anvende muskelmonitoring som et verktøy som kan gi feedback til klienten om nye og bedre muligheter.
10.8 ? formidle respekt for klientens valg av andre behandlingsmetoder og terapeuter
10.9
? informere på forhånd klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader per konsultasjon
10.10 ? drive praksis etter offentlig godkjente normer og ha et åpent forhold til det etablerte helsevesen.
10.11 ? føre journal etter løyve fra Datatilsynet i henhold til lover og vedtekter. Journalen skal oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for uvedkommende. Journalen skal oppbevares i minst 10 år. Klienten, eventuelt representant for klienten, har rett til innsyn i sin journal.
Klienter som mener seg feilbehandlet i forhold til DNKFs etiske regler, kan legge sin sak frem for DNKFs etiske råd. Rådet plikter å være upartisk og evt. innhente utfyllende informasjon til sin behandling av klagesaker. Dersom klageren mener seg behandlet medisinsk uforsvarlig, evt. har tatt skade av behandlingen, er dette en sak for fylkeslegen.